Jasné smlouvy, dobří příátelé

Aktuality

22.11.2016

Od 1. listopadu 2016 dochází ke změně poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Do 31. října 2016 platil daň při prodeji nemovitosti prodávající, nyní tato povinnost přechází na kupujícího, přičemž sazba daně 4% ze základu daně zůstává stejná. Základem daně ale nemusí být jen kupní (sjednaná) cena nemovitosti. Kupní cena se porovná se 75% z tzv. směrné hodnoty. Směrná hodnota vychází ze současné ceny nemovité věci v místě, ve kterém se nachází a zohledňuje se druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Výši směrné hodnoty tak ovlivňuje nejenom lokalita, ve které se nemovitost nachází, ale i její stav a vybavení. Směrnou hodnotu určí finanční úřad na základě údajů o nemovitosti, které poplatník vyplní v daňovém přiznání, 
Ke změně nastalo vydáním novely o zákonném opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

25.02.2016

Pronájem nemovitosti - kauce

Při pronájmu nemovitosti je zvyklostí požadovat po nájemci složení kauce, čili nově peněžní jistoty. Tento instrument je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak může pronajímatel zajistit svá práva vůči nájemci.
Dle § 2254 odst. 1 občanského zákoníku platí, že strany si mohou ujednat povinnost nájemce složit pronajímateli peněžitou jistotu.

Zaplacení jistoty musí být sjednáno smluvně, dohodou obou stran

. Tato dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem může vzniknout při uzavírání nové nájemní smlouvy, ale může také být uzavřena samostatně, kdykoli v průběhu trvání nájemního vztahu.

Jistota nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného

. Dle § 686a odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý občanský zákoník“) byl pronajímatel oprávněn požadovat pouze trojnásobek měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu s tím, že tyto peněžní prostředky byl pronajímatel povinen uložit na zvláštní účet, společný pro všechny nájemce, u peněžního ústavu (tedy banky nebo spořitelního družstva). Pronajímatel tak nebyl oprávněn nechat peněžní jistotu u sebe, ani ji uložit jinde než u peněžního ústavu.
Občanský zákoník ovšem dále neřeší, jakým způsobem má pronajímatel složené peněžní prostředky dále uchovávat. Je tedy zcela na rozhodnutí pronajímatele, jak s nimi naloží.
Zdroje:

  • http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h2d2.aspx#cast4h2d2o3

25.02.2016

Daň z nemovitosti - změny pro rok 2016

Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., který se novelizuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Mezi nejdůležitější změny patří:

  • předmětem daně je nově i část budovy nebo inženýrské stavby (seznam takovýchto nemovitostí je uveden v příloze tohoto zákona). Tato skutečnost ovlivňuje i výši daně z pozemků.
  • zpřesnění zařazení podnikatelských sazeb a jednotek do příslušné sazby daně
  • v případě, že poplatník vlastní vedle bytové jednotky a podílu na společných částech domu také podíl na pozemku, zvyšuje se sazba daně na 1,22. U domu, ve kterém nezastavěná plocha přesahuje plochu zastavěnou, platí snížený koeficient 1,20. U obou těchto změn není nutné podávat nové daňové přiznání, daň bude přepočtena automaticky a bude sdělena správcem daně formou rozhodnutí (platebním výměrem)
  • jednoznačné vyjmutí rozestavěných staveb z předmětu daně
  • zpřesnění pravidel pro zdanění stavebních pozemků
  • v neposlední řadě dochází k úpravě pojmů, lhůt

Důležitou změnou s plusovým znaménkem je zejména to, že poplatník nemusí být vždy sankcionován za tzv. opožděné tvrzení daně (tvrzením se rozumí přiznání k dani, hlášení nebo vyúčtování). Pokud podáváte přiznání na daň nižší než v předchozím období a nestihnete to v příslušném termínu, automatická povinnost platit pokutu vám už od letošního roku nevzniká.
Doporučujeme ovšem podat jej co nejdříve – tedy předtím, než vás k tomu berní úředníci vyzvou. Stejně jako u daně z příjmu musejí od 1. ledna 2015 plátci, kteří mají aktivní datovou schránku, podávat přiznání k dani z nemovitých věcí v elektronické podobě. Pokud tuto povinnost nesplníte, hrozí vám sankce do 2000 korun
Zdroje:

  • http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2015/dan-z-nemovitych-veci-v-roce-2016-6958
  • http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/306659-dan-z-nemovitosti-2016-priznani-podejte-do-konce-ledna
  • http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dan_z_nemovitosti/cast1.aspx

17.12.2014

237 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 9:

Čl. I Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům“ nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie“.

2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.“.

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní: „§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech, 1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo 2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. (4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.“.

Čl. II Přechodné ustanovení Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky instalována v budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a odst. 1 Strana 2706 Sbírka zákonů č. 237 / 2014 Částka 101 písm. a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, by měla být instalována pracovní měřidla stanovená, pak se tato měřidla instalují až po ukončení životnosti zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené výrobcem těchto zařízení.

Čl. III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr: Ing. Mládek,

11.12.2014

Zákon o službách 67/2013Sb.

Dnem 1.1.2014 vstoupil v platnost nový zákon, a to Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Přináší pravidla pro stanovení záloh a způsob rozúčtování služeb, které nejsou upraveny jiným zvláštním předpisem.

Stejně tak jako nový občanský zákoník upřednostňuje i tento zákon cestu dohody. Předpokládá, že vlastníci nebo i nájemníci najdou shodu v pohledu na rozúčtování dané služby. Pokud se nedohodnou, stanoví zákon způsob rozúčtování.

Současně je v zákoně řešena otázka povinnosti hradit v průběhu roku zálohy na danou službu.

Stanoví i termíny pro vyhotovení vyúčtování služeb za uplynulé zúčtovací období (4 měsíce po ukončení zúčtovacího období) a termíny pro splatnost vyúčtování (do 4 měsíců od doručení vyúčtování služeb).

11.12.2014

Odhalte neplatiče co nejdříve

Nový občanský zákoník umožňuje pronajímatelům vystěhovat neplatícího nájemníka bezodkladně po třech měsících. Bohužel majitel přijde o tři nájmy a starosti s nalezením nového nájemníka nejsou také příjemné. Proto je důležité těmto problémům předcházet.

Jednou z možností jak snížit riziko je jistota. Zákon umožňuje v současné době vybírat až šestinásobek nájmu, což zejména u méně solventních nájemníků může být použito ke umoření dluhu a následně by měl být nájemník vyzván k dorovnání kauce. V případě, že tak neučiní do měsíce, může mu dát majitel výpověď. Na druhou stranu vysoká kauce, může odradit mnoho zájemců o pronájem.

Dalším způsobem jak si vybrat vhodného nájemníka, je jeho prověření, zda není veden zejména v rejstříku dlužníků či zda na něj není uvalena exekuce. Důležité jsou také reference od předchozích pronajímatelů. Také je důležité uzavírat nájemní smlouvu na dobu určitou, kdy po uplynutí její účinnosti musí nájemník opustit bytovou jednotku.

Základem i je nájemní smlouva, která musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Nájemní smlouva by měla obsahovat přesné vymezení bytové jednotky, smluvní strany, výši nájmu a poplatků a zda budou převedeny energie na nájemníka či ne. Při předání nemovitosti je podstatné mít k dispozici předávací protokol a je možné vytvořit i fotodokumentace, která bude přílohou

11.12.2014

Jak se zbavit neplatícího nájemníka

V současné době se některým majitelům činžovních domů stává, že od svého nájemníka nedostanou zaplaceno. A od toho slouží nová legislativa, kdy d 1.1. 2014 výrazně posílila práva pronajímatelů v oblasti vystěhovávání neplatičů nájemného. Starý občanský zákoník majiteli bytu nařizoval, že nejdříve musí počkat tři měsíce a poté mohl předat nájemci výpověď s výpovědní lhůtou trvající nejméně další tři měsíce. Ani po uplynutí této doby neměl nájemník povinnost vystěhovat se, v případě , že podal žalobu k soudu na přezkoumání neplatnosti výpovědi a soudní řízení ještě neskončilo.

Současný občanský zákoník umožňuje majitelům podat výpověď bez výpovědní lhůty nájemníkům, kteří neplatí po dobu tří měsíců a ten se musí vystěhovat, bez ohledu na to, zda se brání či nebrání podáním žaloby k soudu. Nejprve ale musí pronajímatel dlužníka vyzvat k zaplacení a poskytnout mu určitou lhůtu. Výpovědi může být také zabráněno sporem mezi pronajímatelem a nájemcem o výši nájemného, v případě, že dlužník uloží spornou část nájemného do notářské úschovy.

V případě že nájemník dluží majiteli za nájem, majitel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce uvnitř. Další možností jak řeší pronajímatelé problémy s neplatícími nájemníky je odpojení bytu od vody, plynu a elektřiny, pokud odběry nejsou převedeny na nájemníky. Tato metoda je ale na hranici zákona, neboť nájemník může namítat tím, že byl on či osoby s ním žijící ve společné domácnosti ohroženy na zdraví.

Pokud se majitelům nedaří získat dlužné nájemné od nájemníka, je potřeba situaci ihned řešit, prostřednictvím podání žaloby u soudu. Soud prošetří, zda dlužník opravdu dluží a je samozřejmě předložit tyto důkazy: platnou nájemní smlouvu, údaje o platbách, které měl nájemník uhradit a dokument, kterým majitel vyzve nájemníka k uhrazení dluhu. Teprve po prokázání dluhu a jeho výše může vydat platební rozkaz. Nájemce by měl mimo dluh také uhradit soudní výlohy spojené se soudem. Je praktické nechat si podepsat od dlužníka splátkový kalendář a pokud řádně neplatí splátky , není potřeba nic dokazovat - platební rozkaz může být vydán po předání věci soudu bez zbytečných odkladů. Pokud nájemník nezaplatí ani tehdy, soud nařídí exekuci. Majitel se dočká svých finančních prostředků ale pouze tehdy, pokud dlužný nájemník má nějaký majetek.

11.12.2014

Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb.

Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechna SVJ a BD. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31. 12. 2014.
Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení:
Dle 318/2012 Sb., §7, odst.(4)a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy.
Účinnost zákona je od 1. 1. 2013.
Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tzn. do 31. 12. 2014.

Pronájem atraktivních prostor po rekonstrukci, 32 m2, 8 000,- Kč, Praha 2 - Hálkova
Pronájem atraktivníc...
Pronájem příjemné bytové jednotky 2+1, 63 m2, 14 000,- Kč, Praha 2 - Nusle, ulice Jaromírova
Pronájem příjemné ...
Pronájem rekonstruované jednotky, 1+kk, 30 m2, 11 500,- Kč, Praha 4 - Nusle
Pronájem rekonstruova...
Pronájem atraktivní bytové jednotky 2+kk, 49 m2, 16 000,- Kč, Praha 6 - Bubeneč
Pronájem atraktivní ...

Top nabídky nemovitostí

hledatHledat reality

powered by AbiaNet s.r.o. | www.abianet.cz - úspěšné webové prezentace